Středisko volného času v Trutnově, příspěvková organizace Města Trutnova, je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou.
Hlavním účelem a posláním organizace je naplňovat volný čas účastníků zájmovým vzděláváním, a to ve více oblastech. Poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 a § 118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky  č. 74/2205 Sb., o zájmovém vzdělávání. Svojí činností naplňuje aktuální potřeby i trendy města Trutnova, regionu, kraje a MŠMT ČR. Aktivity zajišťuje odborný a pedagogicky připravený tým.

Hlavním pracovištěm SVČ je jeden z pavilonů objektu trutnovské Základní školy v ulici R. Frimla. Ve zdejších prostorách probíhá převážná část činností zájmového vzdělávání. K dalším aktivitám využíváme zázemí jiných subjektů ve městě. 

Zaměřujeme se na pravidelnou výchovnou a vzdělávací činnost v zájmových útvarech;  příležitostnou výchovnou, vzdělávací zájmovou a tématickou rekreační činnost; pořádáme příměstské a pobytové tábory, jak všeobecné, tak s odborným zaměřením.

Podporujeme rozvoj talentů a poskytujeme jim i možnosti prezentace a porovnání výsledků jejich činnosti na přehlídkách a soutěžích. Zařízení poskytuje zázemí pro setkávání a aktivity sdružení a spolků věnujících se dětem a mládeži.

Spolupracujeme se školami, médii, neziskovými organizacemi, komerčními a dalšími subjekty. Snažíme se prezentovat ve městě, v regionu i mimo naší republiku. Dbáme na další vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků. Primární sociální prevence je realizována formou výukových programů a kurzů zážtkové pedagogiky.

Snažíme se získávat různé finanční zdroje k podpoře našich činností. Zapojujeme se do projektů, pořádáme komerční vzdělávací kurzy, poskytujeme volné kapacity našich prostor jiným subjektům za úplatu.

Cílem SVČ Trutnov je hledání možností, jak se stát otevřeným zařízením s pestrou a kvalitní nabídkou alternativ pro smysluplné využívání volného času široké veřejnosti.

Zaměstnanci SVČ Trutnov

Partneři SVČ Trutnov

Vnitřní řád SVČ Trutnov

facebook29white          youtube18white